Szukaj produktu

Regulamin

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca lub Sprzedający – instal-hurt ul.Piłsudskiego 30/68 43-600 Jaworzno

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.instal-hurt.com

Produkt – produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie.

Cena – cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu. 

Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

Magazyn Sprzedawcy – magazyn,

Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów instalacyjnych, sanitarnych, grzewczych oraz wyposażenia łazienek przy wykorzystaniu sieci Internet.
W przypadku wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu (takich jak: błędne wyświetlenie ceny, dostępności, itp.) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
Dostępność Produktów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów, objętych obowiązującą w określonym czasie promocją
Sprzedawca informuje, że komputer Klienta i oprogramowanie komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej i z dostępem do Internetu.
Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod nr505658983, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów pod adresem instalhurtcom@gmail.com od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.
Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.*(koszt połączenia wg stawek operatora)

§ 2
Składanie Zamówień

Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:

poprzez stronę internetową Sklepu: www.instal-hurt.com

poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: instalhurtcom@gmail.com   telefonicznie pod nr tel. +48 505658983, Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:

dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do „koszyka zamówień”);

wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego (rejestracja), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ich ujawnieniem przez Klienta osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
Klient ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu, bez konieczności rejestracji i logowania się, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza, znajdującego się na podstronie ”Zamówienie jednorazowe”.
Klient może złożyć Zamówienie również za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) pod adres kontakt@instal-hurt.com lub telefonicznie pod nr tel. +48 505658983
Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firm).
Dokonywanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu i za pomocą poczty elektronicznej możliwe jest 24 godziny na dobę.
Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

*(koszt połączenia wg stawek operatora)

§ 3
Zawarcie umowy sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma e-mail z informacją o otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia, z wyszczególnieniem nazwy Produktu, numeru Produktu, ilości sztuk, ceny Produktu, kosztów, i sposobu dostawy, całkowitej sumy do zapłaty oraz Miejsca dostawy oraz wybranej przez Klienta formy płatności.
Jeśli w chwili otrzymania Zamówienia, w magazynie Sprzedawcy dostępny jest zamówiony Produkt, Klient w terminie do 2 dni roboczych, otrzyma e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji wraz z numerem paczki oraz terminem dostawy.
Jeśli w chwili otrzymania Zamówienia, w magazynie Sprzedawcy brak jest zamówionego Produktu, e-mail, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient otrzyma z chwilą, gdy zamówiony Produkt będzie dostępny.
Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.
Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji z chwilą wysłania zamówionych Produktów z magazynu Sprzedawcy.
W przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia lub Zamówień złożonych niezgodnie z Regulaminem.

§ 4
Terminy dostawy
Realizacja Zamówień

Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia.
W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, zażądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę.
Termin dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, w przypadku płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy i poprzez serwis Płatności.pl, albo od złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
O terminie dostawy zamówionego Produktu Klient zostanie poinformowany, w mailu informującym o wysłaniu przesyłki, o którym mowa w § 3 ust. 2.
Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie możliwym zrealizowanie Zamówienia z uwagi na niedostępność zamówionego Produktu, wówczas Sprzedawca, niezwłocznie, poinformuje o tym Klienta, który w takim przypadku może: anulować Zamówienie, wyrazić zgodę na realizację Zamówienia w częściach, zmienić jego zwartość (np. zrezygnować z części Produktów) lub wyrazić zgodę na zmianę terminu dostawy. W przypadku anulowania Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli Klient dokonał przedpłaty.
Jeśli Klient nie otrzyma zamówionego Produktu, w terminie wskazanym w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 2 , powinien niezwłocznie o tym poinformować Sprzedawcę. Wówczas Sprzedawca podejmie niezbędne kroki w celu ustalenia miejsca, w którym znajduje się paczka z zamówionym Produktem oraz w celu realizacji Zamówienia.
Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt wraz z fakturą VAT. W przypadku wybrania adresu faktury innego niż adresu dostawy, faktura zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres mailowy podany w zamówieniu.

§ 5
Dostawa Towaru
Koszty dostawy

Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Produktu w formie przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej za pośrednictwem Dostawcy lub transportem własnym Sprzedawcy.
Klient w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 2 zostanie poinformowany o wysłaniu Produktu z magazynu Sprzedawcy oraz terminie dostawy.
Koszt dostawy Towaru podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów (uzależniony jest od wagi wybranego Produktu).

Więcej o kosztach dostawy »
W przypadku, gdy wybrany Produkt ma wagę powyżej 30 kg lub wymiary powyżej 60 cm x 60 cm, koszt dostawy zostanie ustalony przez Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy indywidualnie z Klientem.
Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy, określa Regulamin Usług Dostawcy, dostępny na stronie www.siódemka.com
W przypadku, gdy przesyłka nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient może odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki lub w innej formie zgłosić zastrzeżenia, co do stanu przesyłki. W przypadku, jeżeli nie będzie to możliwe, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Klient powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki.
W przypadku, gdy po wydaniu przesyłki Klientowi ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni poinformować o tym Sprzedawcę.
W sytuacjach, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej, Klient jest zobowiązany udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

§ 6
Płatności

Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

przy dostawie Produktu za pobraniem - za pośrednictwem Dostawcy;
wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy (np. przelewem) - w terminie dwóch tygodni od złożenia Zamówienia;
kartą kredytową lub e-przelewem - za pośrednictwem Serwisu PayU: www.payu.pl.
raty Żagie przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy:

39 1050 1302 1000 0092 0371 3335 ING

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Serwisu Płatności (www.payu.pl).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od Umowy

Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Produktu. Od chwili otrzymania produktu mają Państwo 14 dni na zwrot zakupionych produktów (wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera formularz zwrotu/reklamacji – załącznik nr 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Zwracany Produkt powinien posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Zwrotowi podlega również opakowanie, które jest częścią Produktu i należy je zwrócić w stanie nienaruszonym (opakowanie Produktu może zostać otwarte, ale nie może ulec zniszczeniu). Nie narusza to ani nie ogranicza prawa Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, na zasadzie wskazanej w ust. 1, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w np. 10 ust. 3 Ustawy, tj.

świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy,
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
dostarczania prasy,

W przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą
W przypadku odstąpienia od umowy Klient pokrywa Koszty dostawy, jak i koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie jest zobowiązany przyjmować zwrotów odsyłanych za pobraniem.

§ 8
Reklamacje, gwarancje

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Każdy zakupiony towar w sklepie instal-hurt.com jest fabrycznie nowy. Większość towarów posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce, wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej produktu. W przypadku braku karty gwarancyjnej producenta, podstawą reklamacji będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę. Reklamacje na podstawie faktury VAT będą rozpatrywane w okresie do 1 roku od dnia wystawienia faktury.
Zgłoszenie reklamacyjne (załącznik nr 1) powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, czas realizacji reklamacji (wymiana, ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 7 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych na stanie magazynowym. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową lub telefoniczną.
Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie formularza reklamacji, zgodnie z ust. 3 powyżej.
Odbiór reklamowanego Produktu od Klienta nastąpi na koszt Sprzedawcy, jeżeli Klient zawiadomi Sprzedawcę, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, o zamiarze złożenia reklamacji i skorzystania z odbioru na koszt Sprzedawcy. Wówczas Sprzedawca niezwłocznie odbierze od Klienta reklamowany Produkt, za pośrednictwem Dostawcy.
Klient powinien podać w zgłaszanej reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, np. numer telefonu lub adres email.
Klient będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem jednego miesięca od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia lub formularza zwrotu/reklamacji, o którym mowa w ust. 3 powyżej przed upływem terminu.
Klient nie będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.

§ 9
Odpowiedzialność Sprzedawcy

Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

§ 10
Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.
Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia.
Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, takich jak: ofert, informacji o nowościach, wyprzedażach i akcjach specjalnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera na stronie www.instal-hurt.com Rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym i handlowym można dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu lub na stroniewww.instal-hurt.com w zakładce newsletter.

§ 11
Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.
Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin w formie publikowanej w dniu składania zamówienia.
Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunął jego konto